Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Wijlhuizen B.V.

Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.

 

1 Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassingen op al onze (overige) handelingen en rechtshandelingen en die van de koper tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 

1.2 Tenzij de aard of de specifieke inhoud van een bepaling in de voorwaarden zich daar tegen verzet, is het bepaalde in deze voorwaarden mede van toeppassing op overeenkomsten waarbij wij niet optreden in de hoedanigheid van de verkoper.

 

1.3 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de koper wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien koper bij acceptatie verwijst naar zijn eigen algemene voorwaarden en deze voorwaarden dientengevolge van toepassing zijn, is Wijlhuizen B.V. niet gebonden.

 

1.4 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig zou zijn, zou worden vernietigd, dan wel onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking dat wel werkzaam is.

 

2 Aanbiedingen, totstandkoming van overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van producten

2.1 Aanbiedingen, offertes, prijzen en prijsopgaven, al dan niet voorkomend in prijslijsten, advertenties, internet en dergelijke, binden ons niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de koper.

 

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover wij een order van de koper schriftelijk aanvaarden of door ons uitvoering aan een order wordt gegeven. Hetzelfde geldt voor wijzigingen van en aanvulling op enige overeenkomst en/of deze voorwaarden.

 

2.3 Indien wij op verzoek enige prestatie verrichten voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, zal de koper ons daarvoor, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 3 en 5, betalen conform de dan bij ons geldende tarieven.

 

2.4 Al onze opgaven van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan maar wij kunnen er evenwel niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
Door ons of door onze leveranciers verstrekte catalogi, tekeningen, foto’s of andere afbeeldingen en omschrijvingen dienen slechts ter algemene informatie en verplichten ons niet tot levering overeenkomstig de daarop voorkomende maten, gewichten of technische details. Eerst wanneer de koper aantoont dat de afgeleverde producten zodanig afwijken van onze opgaven of van de tekeningen, foto’s, modellen of andere afbeeldingen dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft de koper het recht om de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

 

3 Prijzen

3.1 Al onze prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief omzetbelasting.

 

3.2 Prijsverhoging, voortvloeiend uit heffing of lasten van overheidswege, loonsverhogingen of koersstijgingen, die na het tot stand komen van een overeenkomst van kracht zijn geworden, zullen aan de koper worden doorberekend. De koper is gerechtigd om, indien een prijsverhoging als bedoeld wordt toegepast, de gesloten koopovereenkomst voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, mits hij van zijn besluit daartoe schriftelijk binnen tien dagen na ontvangst van de kennisgeving der prijsverhoging bericht geeft.

 

3.3 Bij reparatie-opdrachten kunnen wij vooraf geen bindende prijsopgaaf verstrekken; eventueel genoemde prijzen kunnen slechts als richtprijzen worden beschouwd.

 

4 Levering

4.1 Als plaats van levering geldt die van het door ons gebruikte magazijn, tenzij anders overeengekomen.

 

4.2 Afleveringen tot en met een netto waarde van €250,- exclusief BTW geschieden ongefrankeerd. Indien de koper niet tijdig instructies geeft omtrent de wijze van verzenden zijn wij vrij in de keuze van vervoer. Bestellingen vanaf een netto waarde van €250,- exclusief BTW worden franco afgeleverd, waarbij de keuze van vervoer binnen Nederland door ons wordt bepaald.

 

4.3 Afleveringen ten behoeve van export tot en met een waarde van € 500,- exclusief BTW geschieden ongefrankeerd, af huis. Bij leveringen boven € 500,- worden door ons verzendkosten berekend afhankelijk van de waarde van de af te leveren goederen en het land van bestemming. Het één en ander zal met de koper afzonderlijk worden vastgelegd in onze aanbiedingen c.q. offertes. Expreszendingen op verzoek van de koper en zendingen van door ons uitgevoerde reparaties geschieden niet franco.

 

4.4 Voor bestellingen tot een nettowaarde van €250,- exclusief BTW houden wij ons het recht voor orderbehandelingskosten ten bedrage van € 10,00 in rekening te brengen en bestellingen beneden een netto waarde van € 12,50 exclusief BTW niet te accepteren.

 

4.5 Berekende emballagekosten worden volledig gecrediteerd na franco retourontvangst van de emballage in goede staat.

 

4.6 Wij hebben het recht producten die door oorzaken onafhankelijk van onze wil, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de koper op te slaan en betaling te verlangen van de koopprijs, als had de aflevering plaatsgevonden, alsmede van de opslagkosten, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 5.

 

4.7 Mocht de koper de producten niet tijdig afnemen, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Wij zijn alsdan gerechtigd de producten voor rekening en risico van de koper op te slaan of deze aan een derde te verkopen. De koper blijft de koopsom, vermeerderd met opslag- en eventuele andere kosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan een derde. Artikel 5 is in deze situatie onverminderd van toepassing.

 

4.8 Alle producten, ook de franco verkochte, worden voor risico van de koper c.q. de ontvanger vanaf onze magazijnen vervoerd, zelfs dan wanneer de vervoerder voor onze zendingen de verklaring op de vrachtbrief vordert, dat de schaden gedurende het vervoer voor rekening van de afzender zijn.

 

4.9 Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de koper geen recht op enige schadevergoeding ter zake. De koper heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de overeenkomst, tenzij overschrijding van de afleveringstermijn, zodanig is, dat van hem redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het desbetreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat.

De koper is alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of op te zeggen voor het gedeelte waarvoor dat strikt noodzakelijk is, mits hij hiervan ons schriftelijk kennis geeft en onverminderd ons recht om binnen drie weken na ontvangst van de kennisgeving de betreffende producten alsnog aan de koper af te leveren.

 

4.10 Orders of gedeelten van orders, welke niet terstond kunnen worden geleverd, worden, tenzij de koper vooraf anders bepaalt, zo spoedig mogelijk geleverd.

 

4.11 Indien gekocht is met levering op een afroep, dient de koper de afroepen zodanig te stellen dat binnen 6 maanden na totstandkoming van de overeenkomst alle producten zijn afgeroepen, tenzij een andere afroeptermijn schriftelijk werd overeengekomen. Als de koper niet of niet tijdig afroept zijn wij gerechtigd de nog resterende producten ineens te leveren en onmiddellijke betaling te vorderen, dan wel –na sommatie binnen een termijn van tenminste 8 dagende overeenkomst eenzijdig te ontbinden en een afspraak te maken op vergoeding van de door ons geleden schade, gederfde winsten daaronder begrepen.

 

4.12 Wij zijn gerechtigd in gedeelten te leveren. Ten aanzien van levering in gedeelten worden de bepalingen die gelden voor de levering van de gehele bestelling onverkort toegepast. Dit geldt in het bijzonder met betrekking tot de termijn voor betalingen en reclame.

 

5 Kredietbeperkingstoeslag

5.1 Het factuurbedrag kan door ons worden verhoogd met een afzonderlijk in de factuur vermelde kredietbeperkingstoeslag.

 

6 Betaling

6.1 Alle betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum en zijn strikt netto, tenzij schriftelijk door ons anders is overeengekomen.

 

6.2 Alle overige aan de koper in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting, inhouding of verrekening worden voldaan.

 

6.3 Wij zijn gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de koper te eisen dat vooruitbetaling van de koopsom plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt, maximaal ter hoogte van het bedrag dat wij van de koper te vorderen mochten hebben. Tevens zijn wij gerechtigd onder rembours te leveren. Bij weigering van de rembourszending is de koper verplicht ons alle hieruit voor ons voortvloeiende kosten te vergoeden.

 

6.4 Ieder bedrag dat van de koper wordt ontvangen zal allereerst strekken ter voldoening van de vorderingen die wij op de koper mochten hebben ten aanzien van welke niet een eigendomsvoorbehoud is gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van de koper wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventuele verschuldigde rente en kosten als bedoeld in 6.6 en 6.9 en daarna steeds van de langst openstaande factuur.

 

6.5 De koper is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd en wel voor elke maand of gedeelte daarvan 1/12 gedeelte van een rente gelijk aan het promesse disconto van Nederlandse Bank N.V. vermeerderd met 3 % per jaar. Aan het einde van elke maand wordt de verschuldigde rente bij de hoofdsom opgeteld voor de berekening van de rente over (het deel van) de volgende maand.

 

6.6 Indien de koper ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is de koper verplicht ons alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden. De te vergoeden buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend op basis van het ten tijde van de getroffen incassomaatregel geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. De kosten zullen echter minimaal €150,- bedragen en zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting. De gerechtelijke kosten betreffen de werkelijke kosten.

 

7 Retourzendingen en inzending ter beoordeling

7.1 Goederen kunnen uitsluitend na vooraf schriftelijk overeengekomen akkoordbevinding worden teruggenomen. Alle retourzendingen dienen ons franco en voor risico van de afzender te worden toegezonden. Retourzending dienen vergezeld te gaan van een opgave van het factuurnummer waarmee zij door ons werden geleverd.

 

7.2 Bij retourzending van conform de bestelling geleverde producten behouden wij ons het recht voor een aftrek van 10% administratiekosten toe te passen alvorens de waarde te crediteren. Dergelijke retourzendingen worden slechts bij franco toezending geaccepteerd.

 

7.3 Bij retourzendingen in verband met screening van de stock voorraden zullen wij de koper crediteren voor de betaalde prijzen minus een door ons vastgesteld percentage. Dit percentage is afhankelijk van de courantheidscode welke op moment van retournering aan het artikel is gekoppeld volgens onze op dat moment geldende prijslijst. Deze percentages zullen door ons jaarlijks per courantheidscode worden vastgelegd en zijn door de koper bij ons vrijelijk opvraagbaar. Indien de koper goederen retourneert in verband met screening gaan wij er vanuit dat de koper zich met onze in mindering te brengen percentage heeft verenigd.

 

7.4 Wij behouden ons het recht voor om met gebruikte producten, die aan ons ter beoordeling, respectievelijk voor het verstrekken van een reparatieprijsopgave zijn ingezonden en waarvoor drie maanden na ons beoordelingscommentaar, respectievelijk prijsopgave en na rappel onzerzijds geen opdracht tot reparatie of retournering is verstrekt, naar eigen goeddunken te handelen, respectieve die te verschrotten.

 

8 Reclames

8.1 Reclames over door ons geleverde producten worden door ons alleen in behandeling genomen, indien deze binnen acht dagen na ontvangst der producten onder vermelding van factuur- en pakbonnummer en onder opgaven van redenen schriftelijk bij ons zijn ingediend. Reeds geleverde producten worden door ons niet teruggenomen dan na schriftelijke akkoordverklaring onzerzijds en met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.

 

8.2 Na het ontdekken van enige gebrek is de koper verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende producten onverwijld te staken.

 

8.3 De koper is verplicht ons alle medewerking te verlenen aan een onderzoek naar de reclame over de producten. De koper heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van producten waarvan door ons geen controle kan plaatsen vinden.

 

8.4 Gebreken ter zake van een afzonderlijke partij producten, die onderdeel uitmaakt van een uit meer partijen bestaande leverantie geven de koper slechts het recht op ontbinding van de gehele overeenkomst wanneer van de koper instandhouding van het resterende gedeelte van de overeenkomst niet in redelijkheid kan worden verlangd.

 

8.5 De koper kan geen aanspraken ter zake van reclames over gebreken van producten doen gelden jegens ons zolang de koper enige niet daar rechtstreeks tegenoverstaande verplichting jegens ons niet is nagekomen.

 

8.6 Indien de koper niet met inachtneming van het voorgaande tijdig, binnen 3 maanden, correct en terecht reclameert ter zake van gebreken van een product zijn wij niet aansprakelijk.

 

9 Garantie en aansprakelijk

9.1 Wij staan jegens de koper voor in dat gedurende 6 maanden na aflevering de producten naar behoren functioneren, mits deze normaal en zorgvuldig worden gebruikt en alle voor het gebruik van de producten gegeven instructies en andere garantievoorschriften opgenomen in de overeenkomst, de voorwaarden, dan wel in het garantiebewijs, stipt en volledig worden nagekomen bij een normaal gebruik. De garantie geldt alleen, wanneer de aan de producten aangebrachte verzegeling niet is verbroken en ingeval het producten geldt waaraan geen verzegeling is aangebracht, daaraan door anderen geen reparaties of andere werkzaamheden zijn verricht.

 

9.2 Indien wij producten aan de koper afleveren welke wij van onze toeleverancier hebben verkregen, zijn wij nimmer tot een langer durende of anderszins verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van de koper gehouden dan dat waarop wij ten opzichte van onze toeleverancier aanspraak kunnen maken.

 

9.3 Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepaling van artikel 8 is gereclameerd en naar ons redelijke oordeel genoegzaam is aangetoond dat de producten niet behoorlijk functioneren, zullen wij de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de betreffende producten deugdelijk te repareren, hetzij de betreffende producten te crediteren. Door voldoening aan de hiervoor genoemde prestaties zullen wij ter zake van onze garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zullen wij tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

 

9.4 De producten blijven volledig voor risico van de koper in het geval door ons aan de producten reparatieactiviteiten worden verricht, tenzij de reparatie het gevolg is van een gebrekkige prestatie  van ons en niet in redelijkheid van de koper verwacht kan worden dat hij de producten voor het bovenstaand risico verzekert.

 

9.5 Onze aansprakelijkheid jegens de koper ten aanzien van geleverde producten is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de prijs van het betreffende geleverde product (exclusief B.T.W.).

 

9.6 Op de aansprakelijkheidsbeperking in 9.5 zullen wij geen beroep doen indien de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ons of ons leidinggevende personeel.

 

9.7 Behoudens in geval van grove schuld of opzet van ons leidinggevend personeel, zal de koper ons vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met producten, c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de producten.

 

10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op de koper nadat deze al hetgeen hij ter zake van krachtens overeenkomst afgeleverde of te leveren producten aan ons verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belasting en kosten, alsmede eventuele krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.

 

10.2 Voordat de eigendom van de producten op de koper is overgegaan is de koper niet bevoegd de goederen te vervreemden of te bezwaren, ook niet indien dit doorgaans de normale bestemming van de goederen is. Bij overtreding van dit verbod is de koopprijs, ongeacht de betalingscondities, terstond en volledig opeisbaar.

 

10.3 Wij zijn door de koper onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terug te (doen) nemen, zonder enige rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. Door terugneming onder het eigendomsvoorbehoud wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij wij dit de koper mededelen. Indien de koper de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten doorverkoopt of verwerkt of vermengt, doet hij dit als vertegenwoordiger en onder de gehoudenheid – voor zover noodzakelijk – al zijn rechten aan ons over te dragen, zonder dat daardoor zijn verplichtingen jegens ons zullen worden verminderd.

 

11 Statiegeldregeling

11.1 Bij levering geldt, ten aanzien van die producten, waarbij dat op de prijslijst is vermeld, een statiegeldregeling. Deze regeling kan zijn op basis van voorbelasting met statiegeld of nabelasting daarmee.

 

11.2 Ingeval van voorbelasting dient de koper voor het product een prijs te voldoen vermeerderd met statiegeld. Het statiegeld wordt terugbetaald bij retournering van het betreffende product.

 

11.3 De regeling van nabelasting is erop gebaseerd dat, de in de prijslijst vermelde prijs, veronderstelt dat bij levering van het bestelde product, een gebruikt gelijksoortig product wordt geretourneerd. Op grond daarvan is de in de prijslijst vermelde prijs: de koopsom exclusief het toepasselijk statiegeld.

 

11.4 In geval van nabelasting moeten na levering van de producten als bepaald in deze voorwaarden of op de wijze als overeengekomen, de producten die door de bestelde producten worden vervangen aan ons worden geretourneerd, waarbij de kosten van transport voor rekening van de koper komen. Indien de te retourneren producten niet binnen één maand na levering van de nieuwe producten bij ons zijn aangekomen, dan zal de koper gedurende 14 dagen nog in de gelegenheid gesteld worden die producten te retourneren.

 

12 Overmacht

12.1 Indien wij door overmacht zoals onder ander oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, gijzeling, molest, brand, waterschade en overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, gebrek aan arbeidskrachten of grondstoffen, defecten aan machinerieën c.q. installaties, storing in de levering van energie niet aan onze verplichting jegens de koper kunnen voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand en/of wordt de overeenkomst ontbonden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de koper voor dat deel van de overeenkomst dat niet kan worden uitgevoerd.

 

12.2 Indien enige verplichting onzerzijds ten gevolge van overmacht voor een periode van (in totaal) meer dan een kalendermaand is opgeschort, zijn wij gerechtigd de levertijd en de prijs aan te passen aan de alsdan geldende omstandigheden dan wel de overeenkomst te annuleren zonder tot enige vergoeding jegens de koper gehouden te zijn. Indien de koper ons daartoe schriftelijk aanmaant, zijn wij gehouden ons binnen acht dagen na ontvangst van de aanmaning te verklaren, bij gebreke waarvan de overeenkomst zal zijn ontbonden, zonder dat de koper enige aanspraak jegens ons geldend zal kunnen maken.

 

13 Ontbinding

13.1 Indien de koper niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderzijds tijdig voldoet aan enige verplichtingen die voor hem uit enige overeenkomst mochten voortvloeien, is de koper in verzuim en zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst:

de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

» die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd onze andere rechten onder welke overeenkomst met de koper

» dan ook en zonder dat wij tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 

13.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de koper, zullen alle overeenkomsten met de koper van rechtswege zijn ontbonden, tenzij wij de koper binnen redelijke tijd mededelen nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst (en) te verlangen, in welk geval wij zonder ingebrekestelling gerechtigd zijn:

» De uitvoering van de betreffende overeenkomst (en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

» al onze eventuele verplichtingen ten opzichte van de koper op te schorten; een en ander onverminderd onze andere rechten onder welke overeenkomst met de koper dan ook en zonder dat wij tot enige schadevergoeding verplicht zijn.

13.3 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in 13.2 of 13.1 zijn respectievelijk al onze vordering op de koper alsmede dergelijk vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst (en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en zijn wij gerechtigd de betreffende producten terug te nemen. In dat geval zullen wij en onze gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van de koper te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. De koper is verplicht de nodige maatregelen te teneinde ons nemen in de gelegenheid te stellen onze rechten te effectueren.

 

13.4 Behoudens in het geval van een consumentenkoop is de toepasselijkheid van artikel 6:278 BW nadrukkelijk uitgesloten indien wij enige overeenkomst met de koper ontbinden of anderszins een stoot tot ongedaanmaking geven als bedoeld in artikel 6:278 lid 2 BW.

 

14 Verbod op gebruik, geheimhouding, en dergelijke

14.1 Alle ten behoeve van een bestelling of offerte verstrekte afbeeldingen, monsters, tekeningen of andere documentatie, blijven ons eigendom. Het is de koper ten strengste verboden om zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, deze te vermenigvuldigen, deze of de producten waarop deze betrekking hebben na te maken, deze anderszins te gebruiken of deze aan derden te overhandigen of te tonen.

 

15 Toepasselijk recht, bevoegde rechter

15.1 Op deze voorwaarden en op alle aanbiedingen, leveringen of overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 

15.2 Voor zover er in nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen ter keuze van de dagvaardende of verzoekende partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem ofwel de anders op grond van nationale of internationale bevoegde rechter.